Standard Kompetencji Menedżerskich → Samoprzywództwo

Samoprzywództwo – zaufanie wynikające z totalnej odpowiedzialności

Samoprzywództwo
Jak to robią najlepsi?

Samoprzywództwo

Dowódca jednostki jest z żołnierzami na polu walki biznesowej i jako kompetentny menedżer – sierżant, będąc świadomy tego, że mogą pojawić się przerwy w łaczności, musi mieć pewność, że jego żołnierze będą dokładnie wiedzieli, co w takich sytuacjach robić. Zwłaszcza w sytuacji szybkich zmian musi mieć pełne zaufanie, do swojego zespołu – podejmowanych przez nich decyzji i działań.

Jeżeli w ramach operacyjnej współpracy poza polem walki dowódca zadba o to, aby jego żołnierze byli przygotowani do samodzielnych działań, kiedy łączność się przerwie, wtedy może sam podejmować dobre decyzje bez konieczności weryfikowania, tego, czy każdy na pewno wykonał to co obiecał.

Taki dowódca tworzy kulturę samoprzywództwa

Samoprzywództwo jest koncepcją, w której pracownik świadomie przyjmuje współodpowiedzialność za realizację zadań oraz ustalenie zasad współpracy z przełożonym. Zwiększa to zaangażowanie pracowników w realizację celów i podnosi zaufanie w organizacji.

Obszary kompetencyjne

Zaangażowanie na każdym poziomie organizacji.

Mamy twarde biznesowe dowody na to, że opracowana przez nas metoda wyposaża pracowników w mentalne i techniczne narzędzia do znacznego podnoszenia jakości ich współpracy z przełożonym i do wprowadzenia pracy poprzez zaufanie.

Samoprzywództwo

1. Samoprzywództwo®.

Światowy bestseller i lustrzane odbicie Piramidy Skutecznego Kierowania stanowiącej trzon kultury odpowiedzialności i zaufania.

Rozwija kluczowe kompetencje do budowania relacji opartych na zaangażowaniu i odpowiedzialności wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadań.

Kierowanie dialogiem

2. Kierowanie dialogiem.

Dialog prowadzony jest w oparciu o hierarchię wartości wszystkich stron i pozwala poszerzać obszary swobodnej komunikacji, dzięki czemu pracownicy sprawniej korzystają z kompetencji i zasobów dostępnych w organizacji.

Pomaga to szybciej doprowadzać do efektywnych rozwiązań i realizować cele zespołu.

Kierowanie konfliktami

3. Kierowanie konfliktami.

Szkolenie daje kompetencje, które pozwalają pracownikowi  diagnozować źródła konfliktu, ograniczać ich wpływ i doprowadzać do ich zakończenia.

Wszystkie strony biorą współodpowiedzialność za skutki całego procesu, a egzekwowanie wspólnych ustaleń jest dużo prostsze.

Kierowanie poprzez cele i kompetencje

4. Kierowanie poprzez cele i kompetencje.

To koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która pokazuje jak usprawniać procesy i organizować funkcjonowanie firmy z wykorzystaniem kompetencji pracowników po przejęciu przez nich odpowiedzialności

Przyjmują na siebie odpowiedzialność zarówno za definiowanie celów, omawianie ich, monitorowanie i inicjowanie rozmów zmierzających do zabezpieczenia ich realizacji.

Uczestnictwo w procesie zmian

5. Proaktywność w procesie zmian.

Szkolenie przygotowuej pracowników do aktywnej partycypacji w procesie zmian.

Rozwija kompetencje potrzebne aby podczas inicjowania lub przyjmowania zmian do realizacji móc je opisywać w sposób pozwalający na partnerskie zaangażowanie wszystkich stron.

Samoprzywództwo zespołowe

6. Samoprzywództwo zespołowe.

To szkolenie pozwala uczestnikom zweryfikować i zmodyfikować warunki funkcjonowania swojego zespołu, tak, aby jego członkowie chcieli i potrafili zwiększać swoją odpowiedzialność za jakość współpracy.

Wspólnie ustalone zasady współpracy i zakresu samodzielności pozwalają osiągnąć bardzo wysoki poziom zaufania, który przekłada się na efektywność operacyjną całego zespołu.

Kto jest adresatem programów Samoprzywództwa?

Pracownicy posiadający kluczową dla organizacji wiedzę.

Program jest przeznaczony dla organizacji, które chcą zwiększyć poziom współpracy na linii przełożony – pracownicy. Pozwala to firmie znacznie skuteczniej zarządzać posiadanymi zasobami.

Unikatowym efektem wdrożenia jest to, że pracownicy zaczynają patrzeć na podejmowane decyzje okiem swoich przełożonych, co zwiększa zrozumienie i zaufanie, a te wpływają na zaangażowanie.

Udowodnione efekty wdrożenia wiedzy z poszczególnych modułów.

Przykładowe kompetencje rozwijane przez poszczególne moduły treningowe.

Program treningowy pozwala zbudować kulturę, w której pracownicy mają kompetencje do tego, by wspólnie z menedżerem diagnozować i precyzyjnie wskazywać zakres wsparcia, jakiego potrzebują od organizacji dla efektywniejszej pracy.

Samoprzywództwo ®.

 • Diagnozowanie własnego poziomu samodzielności.
 • Ustalanie wymiaru wsparcia potrzebnego ze strony przełożonego.
 • Ustalanie przyczyn spadku zaangażowania.
 • Przejmowanie odpowiedzialności za zadania.
 • Umiejętne przyjmowanie zadań.
 • Przyspieszenie zdobywania nowych kompetencji.

Kierowanie dialogiem.

 • Udzielanie informacji zwrotnych.
 • Przedstawianie asertywnego stanowiska.
 • Prowadzenie dialogu w celu rozwiązania problemu.
 • Rozmowa ze współpracownikiem będącym pod wpływem emocji.
 • Precyzyjne przedstawianie swoich oczekiwań.
 • Aktywne słuchanie.

Kierowanie konfliktami.

 • Diagnozowanie sytuacji konfliktowych.
 • Prowadzenie rozmowy konfliktowej w celu rozwiązania problemu.
 • Ustalanie przyczyn konfliktu.
 • Egzekwowanie realizacji ustaleń.
 • Reagowanie w sytuacjach emocjonalnych.
 • Korzystanie ze strategii działania w konflikcie.

Kierowanie poprzez cele i kompetencje.

 • Wyznaczanie celów współpracownikom i przełożonym.
 • Tworzenie planów działania.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy.
 • Prowadzenie rozmów na temat realizacji celów z przełożonym i współpracownikami.
 • Przyjmowanie zakresu odpowiedzialności.
 • Diagnozowanie potrzebnych zasobów.

Uczestnictwo w procesie zmian.

 • Prowadzenie dialogu na temat wątpliwości.
 • Diagnozowanie zastrzeżeń własnych i współpracowników.
 • Formułowanie wypowiedzi związanych z oczekiwanymi zmianami.
 • Przygotowywanie wdrożenia zmiany.
 • Angażowanie współpracowników i przełożonych w proces zmian.
 • Przygotowanie do wprowadzenia zmian.

Samoprzywództwo zespołowe.

 • Tworzenie atmosfery współpracy.
 • Budowanie zaufania w zespole.
 • Korzystanie z różnorodności.
 • Ustalanie i wdrażanie zasad współpracy.
 • Współuczestnictwo zespołowe w rozwiązywaniu problemów.
 • Ustalanie zakresu samodzielności.

Przeszkolonych menedżerów

Firm z wdrożonym Standardem Kompetencji

Przygotowanych TOP menedżerów

Firm zleciło nam kształcenie menedżerów

Dlaczego my?

Nasza metoda jest STANDARDEM dla 200 organizacji.

Program Standardu opiera się na międzynarodowych licencjach, które wdrażamy jako jedyni w Polsce.

Każdy moduł ukończyło od 3 do 12 tysięcy osób i skuteczność proponowanych w ramach nich rozwiązań została potwierdzona biznesowo.

Sprawdź, jak działa Samoprzywództwo.

Zaproponujemy Ci jedną z kilku form bezpośredniego przekonania się, jak Przywództwo może pomóc Twojej organizacji.

BLOG Międzynarodowej Platformy Szkoleniowej

Poznaj bliżej kompetencje menedżerskie.

Dowiedz się więcej o kompetencjach menedżerów i poznaj studia przypadku firm, które wdrożyły je w swojej organizacji.

Pin It on Pinterest